پروژه انتقال گاز متان از بندر سیراف

اجرای پروژه ی انتقال گاز متان از بندر سیراف پروژه ای بسیار مهم می باشد که هم از لحاظ استراتژیک و هم از لحاظ اقتصادی برای کشور بسیار اهمیت دارد که تولید قطعات اندسیل و انسیلاتور و کرادل غلطکی مصرفی در این پروژه به شرکت میعاد صنعت کوشان واگذار گردید .و باز هم مثل همیشه کل این سفارش در زمان مقرر خود به پیمانکار مربوطه تحویل داده شد .

قطعات مصرفی در این پروژه :

  • INSULATOR  CS. 40 ” * 56 “
  • ROLL CRADLE CS. 40 ” * 56 “
  • END SEAL TYPE W 40 ” * 56 “