پروژه انتقال آب شهرکرد به یزد

انتقال آب شهرکرد به یزد با قطر لوله ی “80 ” در حال اجراست که وظیفه ی تولید قطعات اندسیل و انسیلاتور و کرادل های غلطکی مصرفی در این سفارش به شرکت میعاد صنعت کوشان محول گردید . که مانند همیشه تولید قطعات و تحویل آن به پیمانکار مربوطه در موعد مقرر انجام گرفت . قطعات مصرفی در این پروژه : 

  • INSULATOR CS. 80 ” * 88 “
  • ROLL CRADLE CS. 80 ” * 88 “
  • END SEAL TYPE W 80 ” * 88 “
  •  INSULATOR CS. 72 ” * 80 “
  • ROLL CRADLE CS. 72 ” * 80 “
  • END SEAL TYPE W 72 ” * 80 “